Anuiteti/IRA-Mirovinski Fondovi

CFU Annuity/IRA Products

CFU Annuity/IRA Products

Hrvatska Bratska Zajednica u Americi (HBZ) pruža priliku svojim članovima i prijateljima štednju za mirovinu. Otvaranjem računa anuiteta ili posebnih mirovinskih fondova držimo da je najunosnije. HBZ uvijek daje velikodušnu kamatnu stopu i jamči najnižu kamatnu vrijednost.

Najmanji novčani iznos, da bi otvorili svoj račun je $3,000. Kod HBZ možete imati otvoren račun ili sa Choice 2, na pet (5) i devet (9) godina.

Hrvatska bratska zajednica nudi tri (3) različita plana za mirovinu (Annuity / IRA):

  • Anuitetski plan daje odgodbu plaćanja poreza na zarađenu kamatu koja se godišnje nadodaje na glavnicu (uloženi novac). Zarađena kamata se neoporezuje sve dok se ne podiže novac sa anuitetskog računa pri Zajednici. Kad se novac podigne sa računa državni porez se zaračunava na taj iznos novca. Dakle uplata poreza na zaradu je samo odgođena a ne oslobođena. Također kod ovog anuitetskog plana uložen novac mora ostati na računu do 59 ½ godine starosti vlasnika računa jer u protivno se zaračunava federalna globa od 10%. Izuzetak je ako osoba postane nesposobna za rad ili umire.
  • Roth IRA (Individual Retirement Arrangement) plan nedozvoljava odbitak kod obračuna poreza ali nudi porezne povlastice. Zarađena kamata na ulog ne podliježe oporezivanju ovisno o načinu i vremenu kad vlasnik računa podiže novac. Da bi uživali štednju sa povlasticama u ovom planu treba se koristiti ime plana kod otvaranja računa.
  • Tradicijski IRA plan daje porezne olakšice (odbitke) već pri otvaranju računa i oslobađa oporezivanje na rast računa sve dok vlasnik počima podizati novac. Ali tada, u mirovini su i mirovinska primanja niža, te je porezna stopa također niža što donosi uštedu. Kod svakog uloga na račun, uloženi dio je oslobođen od državnog federalnog poreza u toj godini. Dakle uloženi dio umanjuje godišnji sveukupni prihod i time pojačava povlastice.

Mi se zalažemo da zadovoljimo financijske potrebe naših članova do kraja života. Sigurna i udobna budućnost je sa ovim planovima mirovinske štednje: Anuiteti/Mirovinski računi.
Ovi planovi dostupni su članstvu samo u SAD.

Za daljnje informacije i visini kamatne stope u ovim planovima HBZ molimo vas kontaktirajte naš Glavni ured.

Zahtjev Anuiteti Informacijue